İLAN
KELKİT MALMÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK SERVİSİNDEN
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 24/11/2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile kiraya verilecektir.
 
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İLE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ
SIRA NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ / KÖYÜ
ADA NO
PARSEL NO
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
KİRAYA VERİLECEK ALAN (m2)
VASFI (CİNSİ)
İMAR DURUMU
BAŞVURU SÜRESİ
1
Gümüşhane
Kelkit
Yenice Köyü
125
3
18.521,54
18.521,54
Tarla
İmarsız
21.05.2018-19.06.2018
 
2- Söz konusu taşınmazı kiralamak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde (Son başvuru 19.06.2018 Salı günü saat 17:00’a kadardır) KELKİT MALMÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK SERVİSİNE) müracaat etmeleri ve İdarece ilan edilen Hazine taşınmazı üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ekinde yer alan Ek-2’ye uygun olarak doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.
3- Tıbbi ve aromatik bitkiler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen baharat, ilaç, kozmetik, gıda katkıları, boya, aroma verici vb. amaçla kullanılmak üzere yetiştiriciliği yapılan ve bu Tebliğ ekinde (Ek-1) belirtilen bitki türlerini (alıç, anason, ıhlamur, kekik, kimyon, kuşburnu, lavanta, salep, sumak vs.)
4- Hazine taşınmazları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen ve bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilir. İhtiyaç halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkiler grubu içerisinde yer alan bitki türlerinde değişikliğe gidilebilir.
5- Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri bu Tebliğ kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
6- Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiraya verilebilir. Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle taşınmaz, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.
7- İlk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.
8- Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar, Hazine taşınmazı kiraya verilebilir.
9- Başvurular Tarım İdaresi tarafından aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
a) İlan edilen Hazine taşınmazı için sadece bir başvurunun olması durumunda, 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ekinde yer alan Ek-3’te belirtilen kriterlere göre teknik uygunluk değerlendirmesi yapılarak başvuranın hak sahibi olup olmadığı belirlenir.
b) İlan edilen Hazine taşınmazı için birden fazla başvurunun olması durumunda, 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ekinde yer alan Ek-3’te belirtilen kriterlere uygun olan başvurular için 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ekinde yer alan Ek-4’de belirtilen kriterlere göre öncelik sıralaması açısından değerlendirme yapılarak hak sahibi belirlenir. Yapılan bu değerlendirmede puanların eşitliği halinde, Ek-4’de yer alan kriterlerden başvuru sahibine ilişkin birinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ekinde yer alan Ek-4’de yer alan diğer bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur ve 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ekinde yer alan Ek-5’e uygun bir şekilde başvuru sıralama listesi oluşturulur.
10- Kiralama süresince yetiştirilecek bitkilerin, başvuruda belirtilen tıbbi ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri grubunda yer alması gerekmektedir. Kiracı tarafından talep edilmesi ve bu talebin Tarım İdaresince uygun görülmesi halinde; Münavebe ihtiyacı nedeniyle, kiralama süresince başvuruda belirtilen aynı grup içerisinde yer alan farklı bitkilerin yetiştiriciliği yapılabilir. Üretim planlaması ya da zirai karantina gereğince teknik bir zorunluluk olması durumunda Hazine taşınmazının bir kısmı nadasa bırakılabilir. Ayrı bir sözleşme düzenlenmeksizin ve bedel alınmaksızın sadece yeşil gübreleme yapmak amacı ile kullanılan bitkilerle ara tarım yapılabilir.
11- Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin kontrol ekibi tarafından, başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık olarak denetlenir. Kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen inceleme, tespit veya yıllık kontroller rapora bağlanır. Bu raporda, başvuruda belirtilen faaliyetlere, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara veya bu Tebliğ hükümlerine aykırılığın olup olmadığı ile bu aykırılıkların doksan günü geçmemek üzere verilecek süre ile giderilip giderilemeyeceği belirtilir. İdarece, kontrol ekibi raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiği kiracıya bildirilir. Verilen süre içerisinde, aykırılıkların kiracı tarafından giderilmemesi halinde, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre İdarece işlem tesis edilir.
Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.
12-) Kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz. Ancak, tarımsal amaçlı üretici örgütleri, kooperatif veya birliklerin üye ve ortaklarında değişiklik olabilir.
13- Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, sözleşme tazminat alınmaksızın İdarece tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı yapılacak tebligatı takip eden üç ay içerisinde taşınmazı tahliye etmekle yükümlüdür. 379 sıra nolu Tebliğin 11. maddesine göre Kontrol ekibi tarafından yapılan denetim sonucunda faaliyetin uygun yürütülmemesi ve kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır. Kiracısı tarafından yeniden kiralanması talep edilmeyen taşınmazlar kira süresinin bitiminde herhangi bir tebligata gerek kalmadan derhâl tahliye edilir. Yeniden kiralanması talep edilen ancak kiraya verilmesi uygun görülmeyen veya sözleşmesi feshedilen taşınmazlar yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde tahliye edilir. Kiracı tarafından rızaen tahliye edilmemesi hâlinde taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tahliye edilir. Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen sözleşmelerin feshi halinde İdareden tazminat talep edilmez.
14- İhaleye katılabilmek için 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğe göre Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.
15- Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla 6 ay içinde faaliyete başlamak zorundadır.
16- Tereddüt edilen hususlarda 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) görüşleri geçerli sayılır.
 
İLAN OLUNUR
16.05.2018